Monday, December 31, 2012

Specialised Swedish Estate Agent in Marbella

-->
Recent statistics show that Spain has the largest amount of Swedish expats outside of Scandinavia. Of course this comes as no surprise to Blu Sun Consulting’s Estate Agent in Marbella, Pia Karstróm, who made the move herself nearly 10 years ago and is still happily settled in the foothills of Andalucia, just a stones-throw from the stunning Marbella coastline.

The regular low-cost flight connections help to sustain the influx of tourists to Marbella with Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines, Ryanair & Veuling all competing for landing space at the newly renovated Málaga airport. In fact, Málaga airport (also known as Pablo Ruiz Picasso airport) has always been the third busiest airport in the whole of Spain and now, following a €320 million update is very modern with 3 terminals, plentiful shops and restaurants, wifi availability and a child’s play area.

The regularity of the flights, convenience of the airport (only 45 minutes from the centre of Marbella) and many more infrastructure improvements that have been completed in recent years has aided the steadiness of tourism and property investments from economically stable countries such as Sweden. Whereas citizens from other countries have struggled to complete on purchases since the Marbella property crash in 2007, the Northern European buyers have taken advantage of good opportunity.

This year saw property prices in Marbella fall another 40% whereas property prices in Sweden continued to rise. Many real estate agents in Marbella, report that this situation has proved appealing for many Swedish and Scandinavian investors who have been able to secure excellent prices for luxury properties close to the beach or surrounded by golf.

La Cala Resort; 30% reduction Special offers including  Furniture & Decoration, Family Golf Membership, Green Fee & Spa Circuits.

An example of one of the most attractive deals currently available in Marbella is La Cala Golf. This is a small selection of townhouses, situated within a golf resort in an exclusive development of 102 luxury townhouses, alongside two fairways. The views are breathtaking as the properties are located within a natural retreat close to the mountains and sea. Currently the developer offers a fully inclusive price with all furnishing, golf membership and spa usage.

Real estate agents in Marbella have seen a notable increase in the amount of properties that were sold at the end of 2012. This is largely due to the tax incentives that were set by the government to stimulate the local property market. It is estimated that prices will steady and then commence an increase in the latter part of the year.

Pia Karström of Blu Sun Consulting always keeps up-to-date with the very best deals available at any time with stock available from the banks, developers and directly from the vendor.

For more information and the current market prices for Marbella property please contact, specialised Swedish real estate agent, Blu Sun Consulting.
Tel: +34 667 634 301/ pia@blusunconsulting.com www.blusunconsulting.com

Sunday, December 23, 2012

Marbellas Växande Attraktion För Svenska Investerare

Lockelsen av Marbella har visat sig oemotståndlig för många svenska medborgare just nu som med förra årets siffror visar att nästan 120.000 anländer direkt till Málaga (motsvarar en 41% ökning av antalet från 2010 års siffror). Som svar på detta har 2012 sett en statligt finansierad "Bo i Costa del Sol" kampanj som belyser den stora förekomsten av Marbellas möjligheter till fastighetsinvesteringar som är tillgängliga. Kampanjen har för avsikt att öka medvetenheten och stimulera potentiella investerare med utställningar som har iscensatt hela Sverige under en 12 månaders period.

"Bo i Costa del Sol" Kampanjen är endast en av ett urval av projekt som för närvarande är inriktade på ett växande antal av försäljningen i Marbellas fastighetsmarknad. Pia Karström ägare av Blu Sun Consulting säger, "Marbella har så mycket potential just nu för utmärkta fastighetsinvesteringar. Jag kom hit för 10 år sedan och under den tiden har jag sett en stor förbättring i bygg disciplin. De lyxiga design och finish som vi brukade sträva efter att uppnå är standard dessa dagar och är möjliga till en rimlig kostnad. "

Pia fortsätter med att säga "Jag har aldrig ångrat min egen flytt från Sverige. Jag älskar allt som Marbella har att erbjuda. Med Marbellas fastighetspriser som nu finns, är i en annan liga till dem som jag bevittnade när jag först kom. Nu är det dags att investera för att göra en vinst.

Lyxfastigheter lockande för Svenska investerare
Pia använder nyutgivna Los Arqueros Strandnära projekt som ett exempel på de stora möjligheter som nu finns tillgängliga i Marbella. Utvecklaren av detta projekt har nyligen gett ytterligare rabatter på sina priser. En 3 sovrum lägenhet i allra bästa San Pedro läge startar från bara €195.000 (tidigare €205.000). Detta komplex är av särskilt hög kvalitet, från en betrodd byggkonstruktör vars namn överensstämmer med många av Marbella största egendoms framgångar. Den första etappen av dessa Strandnära lägenheter kommer att vara klar i juni 2014 och nu kan man reservera för endast €6.000 för att säkra de bästa priserna.

Pia förklarar "eftersom de föreslagna ändringarna i skattelagstiftningen och internationella uppehållstillstånds avtalet träder i kraft kommer fastighetsaffärer som denna inte längre vara tillgänglig i Marbella. 2013 väntas man se en mer stabil fastighetsmarknad i Spanien och därför kommer byggare och säljare att vara mer benägna att hålla fast egendom för de högre priser som dom är säkra på kommer att komma. "

Lyxiga Strandnära Lägenheter Nedsatta Nu €195.000

Och även höga invandrings siffror förväntas fortsätta från Sverige och andra liknande länder där solen inte finns i sådan mängd, att mättnaden av goda kvalitets fastigheter i de centrala områdena som inte längre kommer att förekomma. I synnerhet strandnära områden som är populära bland skandinaver, som San Pedro de Alcántara och Elviria, kommer att se mindre och mindre av fastigheter med hög kvalitet som kommer ut på Marbellas fastighetsmarknad (SCB förutspår att den höga siffran 2008 med 45.000 invånare som lämnade Sverige och som stadigt ökar, kommer att fortsätta fram till 2060).

För mer information om Los Arqueros Beachside fastigheter i San Pedro de Alcántara, är du välkommen att kontakta Pia Karström ägare av Blu Sun Consulting. Tel: +34 667 634 301 / pia@blusunconsulting.com

Wednesday, August 22, 2012

Marbella’s Growing Appeal for Swedish Investors


The lure of Marbella is proving irresistable to many Swedish citizens at the moment with last year’s figures showing nearly 120,000 arriving directly into Málaga (representing a 41% increase in numbers from 2010 figures). In response to this, 2012 has seen a government-funded “Living in the Costa del Sol” campaign that highlights the vast array of Marbella property investment opportunities currently available. The campaign intends to raise awareness and stimulate potential investors with exhibitions having been staged throughout Sweden during the full 12-months.

The “Living in the Costa del Sol” campaign is only one of a selection of projects that are currently targeted towards a growing number of sales in the Marbella property market. Pia Karström of Blu Sun Consulting says, “Marbella has so much potential right now for excellent property investments. I arrived here 10 years ago and during that time I have seen a great improvement in building discipline. The luxurious designs and finishes that we used to strive to achieve come as standard these days and are possible at a reasonable cost.”
Luxury Beachside Apartments now Reduced to €195,000
Pia continues by saying “I have never regretted my own move from Sweden. I love all that Marbella has to offer. But the Marbella property prices that are now available are in a different league to those that I witnessed when I first arrived. Now is the time to invest to make a profit.”


Luxury Properties prove appealing to Swedish investors
Pia uses the newly released Los Arqueros Beachside properties as an example of the great opportunities now available in Marbella. The developer has recently made additional discounts to their prices. A 3 bedroomed apartment in a prime San Pedro location is now just €195,000 (previously €205,000). These properties are of a particularly high quality, from a trusted developer whose name is consistent with many of Marbella’s greatest property success stories. The first phase of these Beach apartments will be completed in June 2014 and so, it is now that the best prices will be secured with only €6000 required to make a reservation.

Pia explains “as the proposed changes to the tax legislation and international residency agreement comes into force, property deals such as this will no longer be available in Marbella. 2013 is expected to see a more steady property market in Spain and therefore developers and sellers will be more inclined to hold onto property for the higher prices that are sure to come.”

And as high immigration numbers are expected to continue from Sweden and other similar countries where sunshine is not in such abundance, the saturation of good quality properties in the key areas will no longer occur. In particular, beachside areas that are popular with Scandinavians, such as San Pedro de Alcantára and Elviria, will see less and less high quality properties coming to the Marbella property market (the SCB predicts that the high of 2008 with 45,000 residents leaving Sweden, a steady increase will continue until 2060).

For more information on Los Arqueros Beachside properties in San Pedro de Alcántara, please feel free to contact Pia Karström of Blu Sun Consulting. Tel: +34 667 634 301/ pia@blusunconsulting.com